Bygglov

Bygglov

Ska du bygga nytt, bygga om eller bygga till? Då kan du behöva bygglov. Kräver åtgärden inte bygglov, kan du ändå behöva göra en anmälan.

Så här fungerar det.

Så här går du tillväga

Kontakta kommunens byggnadsnämnd för att ta reda på om det du planerar kräver bygglov. Om bygglov krävs kan du ansöka om förhandsbesked för att ta reda på om man får bygga det du vill på platsen.
 När bygglovsansökan skickas in behöver du se till att alla handlingar, inklusive ritningar över det du ska bygga, finns med. Besked om bygglov ska i normalfallet ges inom tio veckor. Enligt undersökningar tar det cirka fyra veckor att få bygglov, men variationen över säsong och mellan kommuner är stor. Ta därför gärna hjälp för att det ska bli rätt från början.
 När man fått bygglov behöver man påbörja byggandet inom 2 år och färdigställa inom 5 år.

Altan

Kräver normalt inte bygglov om det gäller ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå. Bygglov kan krävas om altanen räknas som nybyggnad, tillbyggnad eller ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt. Kontakta Byggnadsnämnden i kommunen för bedömning om altanen kräver bygglov eller inte.

Attefallshus

Kräver inte bygglov. Kräver anmälan till byggnadsnämnden, startbesked samt slutbesked.

Badrum

Renovering av befintligt badrum kräver inte bygglov. Nytt badrum kräver bygganmälan och starttillstånd innan det påbörjas. För tillbyggnad krävs bygglov.

Balkong

Kräver bygglov.

Brygga

Kräver inte bygglov, däremot med stor sannolikhet strandskyddsdispens.

Carport

Kräver inte bygglov inom ramen för friggebods- eller attefallsreglerna.

Entrétak

Kräver inte bygglov om den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten inte överskrider 15 m². I annat fall krävs bygglov.

Friggebod

Kräver varken bygglov eller anmälan.

Husvagn på tomten

Kräver bygglov om husvagnen är långtidsuppställd och uppfyller kriterierna för att betecknas som byggnad.

Häck

Kräver varken bygglov eller anmälan.

Inglasat uterum

Kräver normalt bygglov att bygga uterum med nya väggar och tak i direkt anslutning till ditt hus (tillbyggnad). Undantag gäller för tillbyggnad på högst 15 m² som inte blir högre än befintliga husets nock och inte placeras närmare än 4,5 m från fastighetsgränsen. Då gäller attefallstillbyggnadsreglerna.

Inglasning av balkong

Kräver inte bygglov inom ramen för attefallstillbyggnad.

Jordkällare

Kräver inte bygglov inom ramen för friggebods- eller attefallsreglerna.

Måla om huset

Kräver inte bygglov så länge val av färg inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Krav om bygglov kan finnas i områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Pool

Kräver normalt inte bygglov. Bygglov krävs om poolen ska omgärdas av plank, mur eller om altan som kräver bygglov ska byggas. Marklov krävs om markens höjdläge ändras avsevärt. Många kommuner anser att en avsevärd markförändring börjar vid 0,5 m.

Solcellspanel/Solfångare

Kräver inte bygglov om solcellspanelerna eller solfångarna följer den gällande detaljplanen och nuvarande byggnadens form. Utanför detaljplanerat område krävs inte hänsyn till nuvarande byggnadens form. Undantag gäller områden i en värdefull miljö eller i områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Staket/Plank

Plank, men ej staket, kräver bygglov. Skillnaden mellan dem är däremot inte definierad i lagstiftningen. Kommuner har i förekommande fall definierat staket till en maximal höjd om 1,2 m, sedan definieras det som plank. Även hänsyn till längd, genomsiktlighet, utformning, ändamål och omgivningspåverkan avgör om konstruktion ska anses vara bygglovspliktig. Kontakta din kommun för mer information.

Stenmur (Fortsättning plank)

Kräver inte bygglov inom detaljplanerat område om höjden är som högst 1,8 m, når som högst 3 m ut från huset och minst 4,5 m från tomtgränsen (grannen kan medge en närmare placering). I annat fall krävs bygglov.

Takkupa

Kräver normalt bygglov. Undantag görs för bostadshus som har färre än två takkupor, att kunna ha två takkupor. Då gäller inget ingrepp i den bärande konstruktionen om takkuporna högst upptar halva takfallet. Kräver anmälan till byggnadsnämnden, startbesked samt slutbesked.

Växthus

Kräver inte bygglov inom ramen för friggebods- eller attefallsreglerna.

Övrigt – Värdefulla områden

Attefallshus och friggebodar får som nämnt uppföras utan bygglov. De får uppföras även om de strider mot områdesbestämmelser och detaljplan, så länge åtgärden inte utförs i en värdefull miljö eller närmare än 4,5 meter från allmän plats. Hinder kan finnas inom strandskyddat område.

Exempel på vad bygglov/bygganmälan kostar

Kostnaden varierar beroende på åtgärd och kommun. Exempel ovan är från Faluns kommun. Avgifter för planavgift, nybyggnadskarta, utstakning/lägeskontroll och annat kan ibland tillkomma.

ÅTGÄRDEXEMPEL
Fasadändring, enbostadshus2 150 kr
Förhandsbesked, en huvudbyggnad9 500 kr
Inglasning av befintligt uterum3 850 kr
Komplementbyggnad, garage, carport 15-50 m²3 850 kr
Nybyggnad av enbostadshus <200 m²24 000 – 33 000 kr
Plank och mur vid enbostadshus2 150 kr
Strandskyddsdispens3 500 – 8 000 kr